Zápisy do 1. třídy

 

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku, která vás k ničemu nezavazuje. Na jejím základě se s vámi spojíme.

Předběžná přihláška 

2. krok: Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. V době zápisu bychom Vás pozvali k rozhovoru, při kterém budeme soulad zjišťovat.

Předmětem rozhovoru bude:

 • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Dítě se pak v rámci zápisu zúčastní programu, kde se seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jeho školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

3. krok: Uzavření smlouvy

Padneme-li si při společném rozhovoru do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly.

Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. Oficiální závazná přihláška

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 3. dubna 2024 závaznou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro odevzdání závazné přihlášky. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole.

 • 1. termín osobního vyzvednutí přihlášek ve školním roce 2023/2024 je v pátek 2. 4. 2024 od 8:30 do 14:00
 • 2. termín osobního vyzvednutí přihlášek ve školním roce 2023/2024 je v pondělí 3. 4. 2024 od 8:30 do 14:00

Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

 1. osobně, na adresu Mostní 2397, 760 01 Zlín
 2. poštou, na adresu Mostní 2391, 760 01 Zlín
 3. datovou schránkou, rm63mmm
 4. naskenovanou e-mailem na adresu zlin@scioskola.cz s pozdějším doručením poštou nebo osobně.

5. krok: Zvýhodňující kritérium

Bude-li zájemců více než 12, seřadíme je po přijetí přihlášek podle těchto kritérií v následujícím pořadí:

 1. Dítě absolvovalo ScioŠkolu nanečisto
 2. Dítě má sourozence na stejné ScioŠkole
 3. Dítěti byl rozhodnutím ScioŠkoly udělen odklad školní docházky
 4. Dítě má sourozence na jiné ScioŠkole nebo sourozence, který je absolventem ScioŠkoly,
 5. Dle losu.

6. krok: Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 15. 4. 2024, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle +420 776 004 796) nebo emailem (na adrese zlin@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 20. 4. 2024 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 2. září 2024 se uvidíme ve ScioŠkole!

Informace o výsledcích zápisu do 1. ročníku ScioŠkoly Zlín pro školní rok 2022/2023

Od 1. 9. 2023 se k základnímu vzdělávání na ScioŠkole ve Zlíně přijímají uchazeči uvedení na seznamu v přiloženém PDF.

Přijatí uchazeči (PDF)

 Další informace k zápisům

     

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.