Zápisy do 1. třídy

 

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku

Předběžná přihláška 

2. krok: Povinné kritérium

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol. V době zápisu bychom Vás pozvali k rozhovoru, při kterém budeme soulad zjišťovat.

Předmětem rozhovoru bude:

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,   
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

Dítě se pak v rámci zápisu zúčastní programu, kde se seznámí se školou a průvodci, a kde bude posouzena jeho školní zralost pro případné doporučení odkladu povinné školní docházky.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

3. krok: Uzavření smlouvy

Padneme-li si při společném rozhovoru do oka, uzavřeme smlouvu o vzdělávání.

My se v ní zavážeme dítě přijmout, vy se zavážete přihlásit jej právě do ScioŠkoly.

Od této chvíle máte místo ve ScioŠkole “jisté”.

4. Oficiální závazná přihláška

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 2. dubna předběžnou přihlášku. Na základě vyplněné předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro odevzdání závazné přihlášky. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity.

  1. osobně,
  2. poštou,
  3. datovou schránkou,
  4. naskenovanou e-mailem s pozdějším doručením poštou nebo osobně.

5. krok: Zvýhodňující kritérium

Soulad s koncepcí.

6. krok: Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 12. 4. 2022, konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle +420 776 690 333) nebo emailem (na adrese zlin@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 16. 4. 2021 neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do konce dubna. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.

Pokud jsme již smlouvu o vzdělávání neuzavřeli dříve, uzavřeme ji nyní. Bez uzavření smlouvy nemůže být dítě přijato.

7. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, 1. září se uvidíme ve ScioŠkole!

 Další informace k zápisům

     

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Zvýhodňující kritérium sourozence

Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly je i dítě žijící v jedné rodině, ač není pokrevným příbuzným. Dále splňuje kritérium i sourozenec dítěte, které již bylo na ScioŠkolu přijato (do vyššího ročníku), ale nastoupí až od následujícího školního roku.