Přípravná třída - přihlášky

Přípravná třída - přihlášky

Aby dítě mohlo zažívat tolik potřebný pocit radosti ze své práce, musí ve své dovednosti a znalosti věřit. Sebejistota a zdravé sebevědomí patří k těm předpokladům, které jsou důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec. Posláním přípravné třídy je připravit dítě k plynulému nástupu do první třídy.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Týká se i dětí, jímž byla povinná školní docházka odložena. Přípravná třída se otevře, pokud se do ní přihlásí alespoň 8 dětí splňujících kritéria pro přijetí. 

V roce 2022/2023 z provozně kapacitních důvodů NEBUDE přípravná třída otevřena. Pro další školní rok 2023/2024 prosím sledujte naše webové stránky. 

Předběžná přihláška

Předpoklady pro přijetí

Zákonné předpoklady pro přijetí do přípravné třídy ScioŠkoly:

  1. Předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte
  2. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra

Další kritéria pro přijetí

  1. Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
  2. Přípravná třída v okamžik splnění předchozích kritérií není zaplněna dříve přijatými jedinci a místa nejsou vyhrazena pro později přihlášené děti s odkladem.

Kolik bude míst?

V přípravné třídě v naší ScioŠkole se otevírá 10 míst. Přípravná třída se otevře, pokud se do ní přihlásí alespoň 8 dětí splňujících kritéria pro přijetí.

Jak se přihlásit?

Nejprve vyplňte předběžnou přihlášku na webu. Na jejím základě Vám bude zaslán formulář oficiální přihlášky spolu s instrukcemi pro její doručení. 

Předběžná přihláška

Doporučení ze školského poradenského zařízení, které je nezbytnou podmínkou, si musíte obstarat sami, doporučujeme tak učinit co nejdříve.

Popovídáme si

Následně vás ScioŠkola pozve na pohovor. Popovídáme si  o souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a u dítěte bude ověřeno, že v jeho případě je zařazení do přípravné třídy ScioŠkoly vhodné, aby se vyrovnal jeho vývoj.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

O čem si budeme povídat?

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních škol,
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

A co na závěr? Přijetí

Jakmile bude ověřeno splnění všech povinných kritérií (vhodnost pro dítě, doporučení ze ŠPZ, soulad rodičů a neobsazení přípravné třídy) a jakmile se nashromáždí potřebný počet přihlášek splňujících kritéria, bude vydáno rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy.

Úhrada 

Měsíční platba pro dítě je 4 500 Kč. Cena zahrnuje dopolední i odpolední program pod vedením kvalifikovaného pedagoga/průvodce v časovém rozsahu 22 hodin týdně, kdy dítě má možnost využívat i školní družinu v čase 7:30 - 16:00 hodin ve dnech pondělí až pátek.